Three Chinese Love Songs

1988

Composer:
Bright Sheng

Librettist:

Performance forces:
sop — vla, pno

Length:
0:08

Languages:

Notes:
I. Blue Flower jing xiarn xiarn (na ge) lan xiarn xiarn, lan (ge) ying ying (di) tsai, seng ha yi ge lan hua hua, sis i di ngai si rarn Golden thread and blue thread, They are so pretty, Just like the beaufirul girl, Her name is Blue Flower. II. At the Hillside Where Horses Are Running pao ma (liu liu di) san sang, yi duo (liu liu di) yun (yo), duan duan (liu liu di) zao zai, kang ding (liu liu di) tseng (yo). At the hillside where horses are running, Right above it is the beautiful cloud, Which shine over The city of Kang-Ding. li jia (liu liu di) dai jie, ren tsai (liu liu di) hao (yo), zang jia (liu liu di) dai guo, kan san (liu liu di) ta (yo). So pretty is The girl from Lee’s family, So much in love with her is The boy from Zang’s family. III. The Stream Flows (ei) yue liang tsu lai liang wang wang, siang qi wo di a guo zai sheng san, Guo siang yue liang tian sang zuo, San xia xiao huo tang sui qing you you. The rising moon shines brightly, It reminds me of my love in the mountains. Like the moon, you walk in the sky, As the crystal stream flows down the mountain. Yue liang tsu lai zao ban po, Wang jian yue liang Xiang qi wo di a guo, The rising moon shines brightly, It reminds me of my love in the mountains Yi zeng qing feng tsui sang po, guo a, ni ke ting jian a mei jiao a guo? A clear breeze blows up the hill, My love, do you hear I am calling you?